Brak jest statystyk pokazujących rzeczywistą skalę popełnianych w Polsce błędów medycznych. Szacunki organizacji pozarządowych wskazują, że każdego roku w naszym kraju popełnianych jest kilkadziesiąt tysięcy błędów medycznych powodujących uszkodzenia ciała, cierpienie, kalectwo a także śmierć pacjentów. Większość z nich na skutek niewłaściwego podejścia personelu medycznego oraz niewiedzy pacjentów pozostaje bezkarna.

  Nasz zespół prawników posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi takimi jak błędy chirurgiczne, okołoporodowe, diagnostyczne, stomatologiczne a także zakażenia szpitalne. Dochodzimy także roszczeń wynikających z naruszenia praw pacjenta takich jak prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do poszanowania godności oraz intymności, prawo do umierania w spokoju i godności.

  Nasza Kancelaria współpracuje z profesjonalnymi lekarzami w zakresie oceny zasadności roszczeń z tytułu błędów medycznych.

  Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów zarówno w sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne jak też w postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach karnych członków personelu medycznego.

  Reprezentujemy także członków rodzin pacjentów, którzy wskutek błędu medycznego stracili życie, w sprawach o uzyskanie należnego im odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.